سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

به پاس اینهمه راهی که با تو آمده ام

 

 

هدیه قشنگی بود به من دادی

به پاس اینهمه راهی که با تو آمده ام

یه سکوت ابدی ، یه چشم انتظاری بی نهایت

به پاس اینهمه راهی که با تو آمده ام

مرا به دنیای دیگری فروختی به آدمهای دیگر به فکرهای دیگر

به پاس اینهمه راهی که با تو آمده ام

ومن همیشه ستایشت کردم .

مرا به شب سپردی به شبهای عاشقی

به شبهای تنهایی به شبهای عجیب به شبهای گریه

به پاس اینهمه راهی که با تو آمده ام.