سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

تماس دوقلب

    نظر

عزیزترین 

کاش میدانستی که انگیزه نوشتن این نامه شیون شبانه من است.

قلب من امروز غروب همین چند لحظه پیش سکوت خود را شکست

وبا من با دیده هایی گریون گفت که ،چندماهی است از قلب تو آبستن است.

نام یک قلب شکسته است یک قلب شکسته ی آبستن .

فکر میکنی فرزندم تصادم بدون تماس دوقلب چه می تواند باشد؟