سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

]چی شده؟؟

    نظر

این روزها وقتی تو خیابون های شهرم قدم میزنم احساس می کنم

کبوترهای شهرم هم روی زمین قدم میزنند.

چی شده؟ پرواز را از یاد برده ایم؟

چقدر منگم ! چقدر گنگم! خدایا

اما من هنوز در حسرت پروازم! حسرت پرواز