سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

نیروی جاذبه

    نظر

من نمیدانم نیوتن چه میگوید؟

این فقط نیروی جاذبه اوست که همه چیز را بطرف خودش جذب میکند!

فقط او

فقط چشمان او

فقط سکوتش

فقط عشق

وقتی هست دلهره ای ندارم.

حرف حساب نیوتن را من نفهمیدم!!!

سیب را به آسمان انداخت

به طرف زمین آمد

به طرف او              او سیب سرخ را خیلی دوست دارد