سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

بگو به من دوستت دارم

بگو به من دوستت دارم

جاری می شوی در من در وجودم

بگو به من دوستت دارم

بگذار ماه را بجای تونگذارم.

میترسم از نبودنت

          از رفتنت

بگو به من دوستت دارم

می ترسم که زندگی باشد و تو نباشی

فکر واندیشه باشد وتو نباشی

احساس و عشق باشد و تو نباشی

می ترسم از نبودنت

از من ودرونم مگریز

بگو به من دوستت دارم

بگذار تا چسبیده به قلبت بمانم

برای با تو بودن سکوت میکنم.

بگو به من دوستت دارم

می ترسم

می ترسم از نبودنت