سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

اصلاً فکرش را نمی کردم !!!!!!

اصلاً فکرش را هم نمی کردم

با صورتی به این زیبایی ، این قدر زشت برخورد کنی.

اصلاً فکرش را نمیکردم!

با تفکرات زیبایت این قدر زشت عمل کنی1

اصلاً فکرش را نمیکردم!

با همه ی من و تو

تو خودت نباشی

تو کی هستی؟؟؟

دارم میترسم.......