سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

گل یاس

 

گل یاس

 

هرجا که تو باشی بوی عطر یاس هم هست

هروقت که تو بخواهی بوی عطر یاس هم خواهدبود

پس تو باش و بخواه که عطر یاس در دستان توست

چون تو گلی هستی به نام گل یاس