سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

حســرت پـــرواز

گل یاس

 

گل یاس

 

هرجا که تو باشی بوی عطر یاس هم هست

هروقت که تو بخواهی بوی عطر یاس هم خواهدبود

پس تو باش و بخواه که عطر یاس در دستان توست

چون تو گلی هستی به نام گل یاس