سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

دفتر من

برگهای سفید دفتر من

رازهای خموش این دل بود
عاری از هرقصیده هر کلمه
عاری از هر ترانه هرشعربود
برگهای سپیددفتر من
این دل تنگ من روانم بود
حرفها در دلم بمرد ز درد
حرفها در دلم بماند بسوز
برگهای سپید ذفتر من
تارهای سفید مویم بود
ناله های خموشه بی عشقی
روزهای سیاه بی مهری
برگهای سفید ذفتر من
دل من روح من روانم بود
آه از این دردهای در دل حبس
وای از این ناله های تنهایی
کاش برگ سفید دفتر من
تیره میشد.