سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

شعر زمان بیدردی

زمان بی دردی

در این زمانه که هردم زمان بیدردیست

به دست هر شرفی !دشنه های نامردیست!

به راه های خطر جای پای مردی نیست.

که جاده قرق قوم راحتی طلبیست.

در این زمانه که گل جلوه گر نمی گردد.

به چهره های همه بس نشانه زردیست.

*کجا پیدا کنمت ؟از که جویمت ای دوست

بیا بیا که زمانه زمان همدردیست!

**فراموش میکنمت! ای که گویمت ! ای دوست

چرا که این زمان زمانه چی؟ نامردیست!

 

 بیت آخر این شعر رو به دو صورت نوشتم شما کدام رو میپسندید؟