سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

هیچ

دیگر هیچ ندارم.نه دل . نه قلب. نه خنده . نه گریه . نه دنیا. نه آرزو.

نه حرف. نه فکر. نمیدانم چی هستم؟؟ من چی هستم؟؟؟؟

فقط میخواستم حس کنم که هنوز دوست داری ام!!!

آن هم نشد!

من چی هستم؟؟؟