سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

تسبیح من کجاست؟

 

تسبیح دونه آبی من به اندازه تمام دنیا بود. زیبای زیبا اما

تسبیح دونه آبی من پاره شده . به دانه های صد تکه و دل صد تکه ام نگاه می کنم.

من با هر دانه هزاران دعا . هزاران عشق. هزاران نگاه فرستادم.

 بازنگشت

و دانه های عشق من همیشه سرگردانند.

تسبیح دونه آبی من تو هنوزم مهربونی؟؟؟