سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

بی وفائی

 

سکوتمو نبین ،دلم شکسته

آدم دل شکسته ،خیلی خسته

خسته ام از دنیای بی وفایی

(ببین رفیق حال منو کجائی؟)

این دلمو، ورق ورق نوشتم

تاکه رسید ،آخر سرنوشتم

خندیدی و گذشتی از، نوشتم

توی بهار، پاییزه سرنوشتم