سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

خداوندا چرا زن آفریدی؟؟؟؟

 

خداوندا چرا زن آفریدی ؟


مرابامعنی غم آفریدی؟


خداوندا منم یک دانه الماس؟


خداوندا منم عطر گل یاس؟


منم آن شور هستی آفرینی؟


منم آن شور مستی آفرینی؟


منم زیباترین واژه خدایا؟


منم آن نازنین سازه خدایا؟


(من و موجودیم هردم سوالیم)


به روح من مرامادر دمیدی؟


به ذات من محبت آفریدی؟


مرا خواندی گل هستی خدایا؟


مرابرناکسان بستی خدایا؟


خداوندا منم مادر عزیزم؟


خداوندا منم همسر عزیزم؟


چی ام من نازنین پروردگارم؟


کجای هستیم پروردگارم؟


((خداوندا قشنگی سخت زیباست


ولیکن درزمانه دشمن ماست))