سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

وصف توای طلوع چشمهایت, دیدنی
ناز ابرویت , به هم پیوستنی
غنچه لبخند تو, بس چیدنی
عطر گیسویت, عجب بوئیدنی
ای صدای قلب تو, ناگفتنی
دیدن رویت بسی ,دل بردنی
دیده تا بیندجمال روی تو
دل هزاران بار رفته ,رفتنی