سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

زمین یا آسمان

زمین یا آسمان

 

نمیدانم چه میخواهم

بین زمین وآسمان سرگردانم

تکه تکه های قلب و روح من

بین زمین وآسمان!

ستاره می شوند

یا گلهای من

نه تنهایی ستاره را

ونه اشک گلها را

نمیخواهم

بین زمین و آسمان سرگردانم!