سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

آمدم شاید.........

سلام
آمدم خود را مگر پیدا کنم.
آمدم - شاید-
چشم در چشمان هم
های های اشتیاق سالها را سردهیم
وآنچه در جان و جگر یک عمر پنهان کرده ایم
سر در آغوش هم آریم و به یکدیگر دهیم.
من کجا کبوترهای شعرم را دهم پرواز؟؟؟