سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

تا تو به داد من رسی...

بس که جفا زخار و گل دید دل رمیده ام


((تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام))


بس که غریب و بی ریا بود دل رمیده ام


((تا تو به داد من رسی من به خدا رسیده ام))


وه که زبخت من گریخت آن همه شور و مستی ات


تو به خدا رسیده ای من زجهان بریده ام


در نفسم هوای توست در دلم آشنائیت   


 تا تو ز من بریده ای من زجهان بریده ام