سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

زندگانی

 

مهربانم

جان من با زندگانی خو نمیگیرد.

زندگانی چشم ها را کور میخواهد.

قلبها را با هوس همراه می خواهد

من اسیر زندگی اینسان که میخواهی و میخواهند نخواهم شد.

و برتنهایی من اشگهای من مکرر بوسه خواهد زد.

مهربانم

از برای من صبوری سخت بیهوده است ومن

ومن با هیچکس .با هیچکس

نرد وفاداری نخواهم باخت.