سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

گم کرده

 

 

بدون اینکه ذره ای از عشق و دوست داشتنم کم شده باشد.

برای همیشه گمش میکنم. و برای همیشه میگویم که من گم شده ای دارم!

و ماجرای عشق را برای همیشه نگه میدارم.

و برای همیشه میگویم :

((((آهای تسبیح دونه آبی من تو هنوزم مهربونی))))