سفارش تبلیغ
صبا

حســرت پـــرواز

سکوت

 

چقدر سکوت؟؟؟؟

ماورای سکوت چیست؟؟؟؟

طنین سکوتت تمام ثانیه هامو پرکرده.

فصل های سکوتت پی در پی می گذرد.

سکوت یعنی گفتن در نگفتن .

یعنی تمرین

تمرین چی ؟؟؟؟

بشکن سکوت را

زیرخط سکوت متروکه است.

بهتر است سکوت نکنی.

آدم ها سکوتت را دوست ندارند.

مثل خیلی وقتها که آدم ها در برابر سکوت خدا رنج میبرند.

اینکه در آسمان آرام و صبور نشسته و سکوت اختیار کرده.

بشکن سکوت را

سکوتت آدم ها رو رنج میده